ТелRUTTEN

Документлар

Норматив документлар исемлеге:

  • Казаншәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының   2014 елның 18 апрелендәге «Казан шәһәрендә парковкалар (автомобиль кую урыннарын) оештыру һәмалардан, шул исәптән түләүле нигездә, файдалану тәртибе турында» 2096 нчы номерлы карары;
  • Казаншәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының   2014 елның 24 июлендәге «“Шәһәрнең автомобильләр кую мәйданчыкларын оештыручы” муниципальбюджет учреждениесе оештыру турында» 4263 нче номерлы карары;
  • Постановление Исполнительного комитета г. Казани от 30 декабря 2014 года N 7660  "О создании муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Казани"
  • 2003 елның 6 октябрендәге  «РоссияФедерациясендәҗирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешнең 5 пункты:

«Шәһәр округының җирле әһәмияткә ия мәсьәләләренә түбәндәгеләр керә: шәһәрокругы чикләрендә җирле әһәмияткә ия автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге һәм, парковкалар (автомобиль куюурыннары)булдыруны һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүне, шәһәр округы чикләрендә җирле әһәмияткә ия автомобиль юлларының сакланышынмуниципаль контрольдә тотуны, шулай укавтомобиль юлларыннан файдалану һәм юл эшчәнлеген тормышкаашыру өлкәсендә башка вәкаләтләрне Россия Федерациясе законнары нигезендә үтәүне дәкертеп, аларда юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү».

  • 2007 елның 8 ноябрендәге  «Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлегехакында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертүтурында»257-ФЗ номерлы Федеральзаконның  13 статьясындагы 3.1-3.3 пунктлар:

«Җирле үзидарә органнарының автомобиль юлларыннанфайдалану һәм юл эшчәнлеген тормышка ашыру өлкәсендәге вәкаләтләренә түбәндәгеләркерә:

3.1) гомуми кулланыштагыҗирле әһәмияткә ия автомобиль юлларында урнашканпарковкаларны (автомобиль кую урыннарын) оештыру һәм алардан түләүле нигездәфайдалану һәм мондый файдалануны туктату турында карарлар кабул итү (3.1 пункт2011 елның 21 апрелендәге 69-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелде);

3.2) гомуми кулланыштагыҗирле әһәмияткә ия автомобиль юлларында урнашканпарковкаларны (автомобиль кую урыннарын) оештыру һәм алардан, шул исәптәнтүләүле нигездә, файдалану тәртибен билгеләү (3.2 пункт       2011 елның 21 апрелендәге 69-ФЗ номерлыФедераль закон белән кертелде);

3.3) гомуми кулланыштагыҗирле әһәмияткә ия автомобиль юлларында урнашканпарковкалардан (автомобиль кую урыннарыннан) түләүле нигездә файдаланган өчентүләү күләмен билгеләү (3.3 пункт 2011 елның                     21 апрелендәге 69-ФЗ номерлыФедераль закон белән кертелде)».

  • Административ хокук бозулар турындаРоссия Федерациясе кодексының 28.6 статьясының 3 өлеше нигезендә территориянетөзекләндерү өлкәсендә тәртип бозулар автоматик режимда эшләүче фото һәм видеочаралар ярдәмендә ачыкланган очракта гаепле затларны беркетмә төземичә һәмхокук бозучы катнашыннан башка административ хокук бозу турында карар чыгаруюлы белән гадиләштерелгән тәртиптә административ җаваплылыкка тарту мөмкинлегекаралган:

«Әлеге Кодексның 12 бүлеге беләнкаралган административ хокук бозу очрагы яки территорияне төзекләндерүөлкәсендә транспорт чарасы ярдәмендә, яки җир участогы һәм башка күчемсез милекхуҗалары тарафыннан Россия Федерациясе субъекты законы белән каралганадминистратив хокук бозу очрагы ачыкланса, әлеге хокук бозулар фотога һәм киногатөшерү, видеога язу функцияләре булган автомат режимда эшләүче махсус техникчаралар яки фото һәм кино төшерү, видеога язу чаралары ярдәмендә теркәлгәнбулса, административ хокук бозу турында беркетмә тутырылмый, ә административхокук бозу турындагы эш буенча карар административ хокук бозу турындагы эшкузгатылган зат катнашыннан башка чыгарыла һәм әлеге Кодексның 29.10 статьясыбелән билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелә. Административ хокук бозу турындагыэш буенча карарның һәм фотога һәм кинога төшерү, видеога язу функцияләре булганавтомат режимда эшләүче махсус техник чаралар яки фото һәм кино төшерү, видеогаязу чаралары куллану ярдәмендә алынган материалларның күчермәләре административхокук бозу турындагы эш кузгатылган затка алда телгә алынган карар чыкканнансоң өч көн эчендә почта аша заказлы хат белән җибәрелә».